Agro-control Podogorica

Postupak Sertifikacije

Da bi se bavio Organskom proizvodnjom preradom ili proizvodnjom Zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Klijent /Proizvođač(fizičko ili pravno lice) mora biti upoznat sa odredbama Zakona o organskoj proizvodnji i sa podzakonskim aktima (Uredbama i Pravilnicima)

Stručne savjete kao Zakonska i Podzakonska dokumenta Klijenti mogu dobiti u Savjetodavnim službama u svakoj opštini koje rade u okviru Ministarstva poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede , to jest u:

 • Služba za selekciju stoke
 • Služba za biljnu proizvodnju

Upoznavanje sa Zakonskim i podzakonskim aktima Klijenti mogu preuzeti sa sledećih Linkova

Nakon upoznavanja sa Zakonskim aktima Proizvođač se prijavljuje Sertifikacionom tijelu AGRO-CONTROL za vršenje kontrole i sertifikaciju proizvodnje/prerade u organskoj proizvodnji ili proizvodnji zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to

 • oznaka porijekla;
 • geografska oznaka;
 • oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta;
 • oznaka viši kvalitet;
 • oznaka planinski proizvod; i
 • oznaka sa moje farme.

Ako se proizvođač prijavljuje prvi put ili je već u postupku sertifikacije prijavu za sertifikaciju dostavljaju ST sledeću dokumentaciju predviđenu za

 • Biljnu proizvodnju
 • Stočarsku proizvodnju
 • Preradu
 • Proizvodnju zaštićenih PPP ( Zahtjev za prijavu ZPPP može podnijeti Udruženje( pravno lice, NVO , kooperativa ili Pojedini proizvođač.)

Spisak potrebnih dokumenta za određenu Prijavu nalazi se i može se elektronski preuzeti na ovom sajtu pod stavkom “ DOKUMENTACIJA ZA SERTIFIKACIJU ”

Sva pitanja u vezi sertifikacije Proizvođač može poslati na mejl agrocontroldoo at gmail.com (agrocontroldoo@gmail.com) ili putem telefona 069/350-084.

Rok za prijavu za serifikaciju je 1 april tekuće godine za sve koji se prijavljuju za sertifikaciju, osim za preradu i uvoz organskih proizvoda.

Prije početka kontrole proizvođač sa ST potpisuje Ugovor o kontroli i sertifikaciji.Poslije toga se u saradnji sa proizvođačem pravi Plan kontrole za terensku kontrolu proizvođača da se utvrdi stanje na terenu i provjera dokumentacije u cilju utvrđivanja usaglašenosti proizvodnje/prerade sa Pravilima za organsku proizvodnju/preradu i proizvodnju ZPPP.

Posebna paznja u Izvještaju serifikacije se posvećuje i kontroliše prema sledećim dokumentima

 • Zakon o organskoj proizvodnji
 • Pravilnik o bližim pravilima i uslovima za biljnu i stočarsku organsku proizvodnju
 • Pravilnik o bližim uslovima i pravilima za preradu, pakovanje, prevoz i skladištenje organskih proizvoda
 • Pravilnik o obliku i sadržini oznake, načinu označavanja i sadržini deklaracije za proizvode iz organske poljoprivrede
 • Zakon o šemam kvaliteta

Donošenje odluke o sertifikatu vrši se na osnovu Izvještaja o sertifikaciji koje na terenu sprovode kontrolori(ocjenjivači) ST. Odluku o sertifikaciji donosi lice koje nije učestvovalo u postupku kontrole proizvođača.

Ako je proizvođač prvi put prijavio proizvodnju i ako se utvrdi od strane kontrolora da ispunjava uslove propisane Zakonom o organskoj proizvodnji ili Zakonom o šemama kvaliteta i podzakoskim aktima. Proizvođaču se određuje prelazni period za proizvodnju

 • Prelazni period za jednogodišnje kulture iznosi dvije godine. U trećoj godini se izdaje sertifikat za organski proizvod.
 • Prelazni period za višegodišnje kulture iznosi tri godine. U četvrtoj godini se izdaje sertifikat za organski proizvod.
 • Prelazni period u stočarstvu je uslovljen obezbjeđivanjem organske hrane za stoku.

Prelazni period, dužina trajanja i moguća skraćenja definisana su Čl. 18 Zakona o organskoj proizvodnji i Čl. 29, Čl. 30, Čl. 31 Pravilnika o bližim pravilima i uslovima za biljnu i stočarsku organsku proizvodnju.

U slučaju dodjele Sertifikata proizvođač je obavezan da se upiše u Registar organskih proizvođač koje vodi MPŠV.

Potrebnu dokumentaciju za upis proizvođač dobija u Savjetodavnoj službi ili u MPŠV.

Sertifikaciono tijelo izdaje Sertifikat kao potvrdu da je proizvođač/prerađivač sproveo metode organske proizvodnje ili metode proizvodnje u skladu sa Šemama kvaliteta i da je proizvod kao rezultat takve proizvodnje organski ili zaštićeni proizvod.

ST izdaje slijedeće sertifikate

 1. Za proizvode iz prelaznog perioda –kada su metode organske proizvodnje sprovođene najmanje 1 godinu, izuzev za proizvode dobijene metodama organske stočarske proizvodnje

 2. Za organske prozvode – nakon punog isteka  prelaznog perioda.

Proizvođač koji je stekao pravo na Sertifikat dostavlja ST sledeće

Dokaz o uplati takse za izdavanje sertifikata u iznosu od 20 € ( Ž.R MPŠV : 832-1104-86)

Primjer deklaracije za organske proizvode / proizvode iz prelaznog perioda koji su namjenjeni tržištu

Podatke o načinu pakovanja, broju i jedinci mjere upakovanih proizvoda namijenjenih za tržište

Izvještaj o prinosima ( količine za tržište , za preradu i sopstvene potrebe)

3 . Za zaštićene PPP – kada se u postupku kontrole utvrde usagalašenosti sa zakonom o šemama kvaliteta, Pravilima interne kontrole proizvođača , Specifikacije proizvoda odobrene od strane MPŠV i spiska članova udruženja.

ST sprovodi postupak kontrole i sertifikacije kojim utvrđuje usaglašenost proizvodnje zaštićenih PPP sa zahtjevima Specifikacije proizvoda koju je odobrilo MPŠV i Pravilima sertifikacije ST AGRO-CONTROL.

Deklaracija proizvoda organske proizvodnje mora da sadrži:

 1. Naziv (ime i prezime) proizvođača;
 2. Naziv proizvoda (sa prefiksom ORG,BIO, EKO ili organski, biološki, ekološki);
 3. Godina proizvodnje;
 4. Broj Rješenja pod kojim je proizvođač registrovan u MPŠV (Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede ) kao organski proizvođač;
 5. Broj Sertifikata;--------------
 6. Rečenica: ,,Kontrolu organske proizvodnje izvršio “AGRO-CONTROL” d.o.o Podgorica, br. Rješenja MPŠV-------------
 7. Logo „ORGANSKI PROIZVOD CRNE GORE“

Logo sertifikacionog tijela nije obavezan. U slučaju stavljanja loga klijent se mora predhodno obratiti ST za Odobrenje. Logo ST AGRO-CONTROL je:

Deklarisanje proizvoda iz prelaznog perioda

Deklaracija proizvoda iz prelaznog perioda mora da sadrži:

 1. Naziv (ime i prezime) proizvođača;
 2. Naziv proizvoda (sa dodatkom „Iz prelaznog perioda organske proizvodnje“)
 3. Godina proizvodnje;
 4. Broj Rješenja pod kojim je proizvođač registrovan u MPŠV (Ministarstvo poljoprivrede ,šumarstva i vodoprivrede ) kao organski proizvođač;
 5. Broj Sertifikata;----------------------
 6. Rečenica: Kontrolu organske proizvodnje izvršio “AGRO-CONTROL” d.o.o Podgorica, br. Rješenja MPŠV-------------------

UPOZORENJE

Na proizvodima iz prelaznog period NE SMIJE se stavljati logo “Organski proizvodi Crne Gore”

 

DIREKTOR ST “AGRO-CONTROL”

dipl.ing . Pavle Milašinović